I got talking to a bloke yesterday...

Instant Response